MAĞAZALAR

Merkez: Zeytinköy Mah. 4050 Sokak No:2     Pamukkale - Denizli

Tel :        +90 (258) 266 00 66 (Pbx)

Faks :     +90 (258) 266 00 55

E-mail : pamukkale_mobilya@hotmail.com

 

Şube :  Akhan Mah. 169 Sk. No:1    Pamukkale - Denizli 

Tel:        +90 (258) 274 66 99 (Dahili 1)

Fax:       +90 (258) 274 66 39

E-mail  : pamukkaleakhan_mobilya@hotmail.com